ก่อนอื่นนั้นมาทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อนว่า “…

  โดยธรรมชาติของเด็กจะมีความซุกซน อยากรู้อยากเห็น …

2014-2016 © Copyrighted by KJV Group Co., Ltd